dziekan
Dziekan Wydziału     
Filologicznego     
Prof. dr hab. Rafał Molencki      

Witamy na stronie Wydziału Filologicznego     

     Pocz±tki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie ¦l±skim sięgaj± roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Od tamtego czasu następowały liczne przekształcenia struktury jednostki. Obecnie w skład wydziału wchodzi 10 instytutów (Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Instytut Języka Polskiego, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej) oraz 4 katedry (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich). Do roku 1991 Wydział Filologiczny miał swoj± siedzibę w Sosnowcu, od roku 1991 mie¶ci się również w Katowicach. Wszystkie instytuty naukowobadawcze, koordynuj±ce specjalno¶ci na kierunku filologia maj± swoj± siedzibę w Sosnowcu, natomiast w czę¶ci katowickiej wydziału znajduj± się instytuty i katedry koordynuj±ce kierunki studiów filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Aktualno¶ci


zobacz wszystkie wiadomo¶ciTerminarz posiedzeń


Rada Wydziału
20 stycznia 2015
24 lutego 2015
24 marca 2015
14 kwietnia 2015
19 maja 2015
16 czerwca 2015

INNEWażne Linki